Kouluruokaa oppimiseen Amica koulut Compass Group

Enligt den undersökning som Fazer gjorde i januari har vårdnadshavare till finska barn huvudsakligen goda föreställningar om skolmaten. De bekymrar sig för om barnen ska få i sig tillräckligt allsidig mat och avsaknaden av kommunikation mellan skolan och hemmet.

När svarspersonerna tillfrågades om föreställningar kring skolmaten framhöll de att den är allsidig, hälsosam och näringsrik. Samtidigt uppfattar man kostnadsutmaningen och föräldrarna önskar att man skulle lägga mer resurser på skolmaten.

Elevernas vårdnadshavare anser att skolmatens viktigaste uppgift är att få eleverna att orka skoldagen (90 %). Vårdnadshavarna till högstadieelever betonade även smakupplevelser och en social rast. Som kritiska faktorer uppgavs god smak, kvalitet och näringsinnehåll, eftersom deras betydelse inte motsvarade förväntningarna för måltidstjänsten.

Svarspersonerna bekymrar sig dock för att barnet ska orka hela skoldagen och efteråt. Upp till var fjärde svarsperson (27 %) var mycket bekymrad över att barnet inte äter tillräckligt allsidigt. Mer än var femte var även mycket bekymrad över koncentrationsförmåga samt tillräcklig motion och sömn.

”Undersökningen bekräftade att det är ytterst viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vegetarisk mat. Vi vill även göra djupgående undersökningar om matens påverkan på hjärnans funktion, vilket även berör ork, koncentration och inlärning som är viktiga teman för skolorna", säger Jaana Korhola, vd för Fazer Food Services Finland.

 

Samarbete mellan skola och hem efterfrågas

Enligt Fazers undersökning finns det oftast ingen dialog mellan tjänsteleverantören och hemmet. Nästan hälften av svarspersonerna hade ingen uppfattning om hur barnets skolbespisning fungerar, vad barnet äter eller om det äter överhuvudtaget. Bara 40 % av svarspersonerna upplevde att de får tillräcklig information om barnets skolmåltidstjänster. Hälften av föräldrarna önskar mer information om skolmåltidstjänsten på webben och via elektroniska kanaler.

”Det skapar ett behov av att fundera på hur man producerar måltidstjänster och för en kunddialog – i synnerhet nu när skolbespisningen ingår som matfostran i den officiella läroplanen”, säger Korhola.

Ju mer föräldrarna upplevde att de har blivit informerade om frågor gällande skolbespisningen, desto bättre betyg fick skolmåltidstjänsterna på alla delområden.

 

Låta eleverna medverka vid utveckling av framtidens skolmat

Efter de pågående vård- och landskapsreformerna får de små kommunerna svårt att producera måltidstjänster eftersom de inte ingår i kommunernas kärntjänster. Samtidigt ökar vårdnadshavarnas förväntningar beträffande matens kvalitet och näringsinnehåll.

De viktigaste faktorerna som framkom gällande framtidens skolmat var smaken (80 %), på andra plats kom inhemska råvaror (53 %) och på tredje plats minskning av matsvinn (46 %).

Två av tre svarspersoner (64 %) önskade att barnen skulle få medverka när man utvecklar och planerar skolmaten. I synnerhet föräldrar till mindre barn ville att barnet ska få smaka och prova olika maträtter och lära sig om matens betydelse för det egna välmåendet. Högstadieelevernas föräldrar önskade beaktande av barnens åsikter vid utveckling av skolmåltidstjänster.

 

Uppmuntra istället för att pracka på

Ett bra exempel på Fazers utvecklingsarbete av måltidstjänster är s.k. ”Nudging”, dvs. en knuff. Det hjälper restaurangerna att förändra elevernas beteende, till exempel minska köttkonsumtionen och öka andelen grönsaker.

”Istället för att tvinga barnen att ändra sina matvanor i en sundare riktning kan man försiktigt vägleda dem. Man uppmuntrar dem tillräckligt mycket för att de ska göra positivare val på egen hand”, berättar Korhola.

Korhola menar att en av de viktigaste frågorna i framtiden är att säkerställa tillgången till skolmåltidstjänster av hög kvalitet även i fortsättningen.

”Vi vill betona matens näringsgivande och välgörande effekt.” Vi har tagit särskild hänsyn till ansvarsfull anskaffning av till exempel inhemska råvaror. Vi har även satsat på att minska matsvinnet i större utsträckning än tidigare”, berättar hon.

Fazer arrangerar diskussionstillfällen om framtidens kommunala tjänster i besökscentret i Vanda och på andra orter runt om i Finland under 2018. Ämnet diskuteras av beslutsfattare hos olika parter samt aktörer inom den privata sektorn. Målet är att hitta funktionella samarbetsmodeller för att tillhandahålla bättre kommunala tjänster till alla finländare.

 

Fazer undersökte uppfattningar, förväntningar och önskemål gällande skolbespisningen hos vårdnadshavare till skolelever. Enkäten genomfördes med en konsumentwebbpanel. Det totala antalet svarspersoner var 1004, varav cirka 20 % var vårdnadshavare till barn under skolåldern. Svarspersonerna utgjorde en statistisk representation av Finlands befolkning. Enkäten genomfördes av Innolink för Fazer Food Services räkning i januari 2018. 

Mer information

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8–16, tfn 040 668 2998

Pekka Vuorela, vd, Innolink, tfn 050 571 8804

www.fazerfoodservices.fi

#fazerfoodservices #ruokaystävä #ruokaajollaonmerkitys #tulevaisuudenkouluruoka